1
1 oktober 2017
Algemene Voorwaarden ACR Caravan- en Camperservice B.V.
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van ACR Caravan- en Camperservice B.V.;
Wederpartij: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (= consument) en die met ACR Caravan- en Camperservice B.V. een overeenkomst sluit;
of
onderneming (niet consument), ongeacht haar rechtsvorm, die met ACR Caravan- en Camperservice B.V. een overeenkomst sluit.
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen ACR Caravan- en Camperservice B.V. en wederpartij wordt gesloten in het kader van een door ACR Caravan- en Camperservice B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Techniek voor communicatie
op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
Modelformulier voor
herroeping: Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;
Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een bepaalde periode mogelijk maakt, alsmede ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2. Identiteit van de organisatie
De besloten vennootschap ACR Caravan- en Camperservice B.V., tevens handelend onder de namen:
- A.C.R. Caravanservice
- caravan & camper parts
- ACR Caravan- en Camperservice B.V.
Vestigingsadres: Gramserweg 109, (3711AV) Austerlitz
E-mailadres: info@acrcaravanservice.nl
Telefoonnummer: 0343 576095
Faxnummer: 0343 578950
Kvk-nummer: 66177332
Btw-identificatienummer: NL856428887B01
2
1 oktober 2017
Artikel 3. Toepasselijkheid en reikwijdte
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ACR Caravan- en Camperservice B.V. en op elke overeenkomst tussen Wederpartij en ACR Caravan- en Camperservice B.V.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met ACR Caravan- en Camperservice B.V. zijn overeengekomen en gelden alsdan slechts voor een specifiek aanbod of specifieke overeenkomst.
3. ACR Caravan- en Camperservice B.V.is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht op de aan de Wederpartij meegedeelde datum van inwerkingtreding. ACR Caravan- en Camperservice B.V. zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig melden en/of toesturen aan de Wederpartij. Indien geen datum van inwerkingtreding wordt meegedeeld, wordt de wijziging voor de Wederpartij van kracht zodra zij in kennis is gesteld van de wijziging.
4. Eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij ACR Caravan- en Camperservice B.V. partij is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4. Het aanbod
1. Het aanbod bevat een voldoende gedetailleerde en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Voor zover ACR Caravan- en Camperservice B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ACR Caravan- en Camperservice B.V. niet.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en specificaties, mag ACR Caravan- en Camperservice B.V. uitgaan van de juistheid daarvan.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs van het product, met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
b. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
c. de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst.
5. Het aanbod is vrijblijvend. ACR Caravan- en Camperservice B.V. kan het aanbod wijzigen of intrekken zolang het aanbod door Wederpartij nog niet in zijn geheel is aanvaard.
Artikel 5. Totstandkoming en/of wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Wederpartij en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden:
2. Als de Wederpartij het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt ACR Caravan- en Camperservice B.V. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ACR Caravan- en Camperservice B.V. is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
4. De voorgaande leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing bij wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst.
5. ACR Caravan- en Camperservice B.V. kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ACR Caravan- en Camperservice B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. ACR Caravan- en Camperservice B.V. zal uiterlijk bij levering van het product, aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanig wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van ACR Caravan- en Camperservice B.V. waar de Wederpartij met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. indien de Wederpartij een herroepingsrecht heeft: het modelformulier voor herroeping;
d. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
e. de prijs van het product, dienst of digitale inhoud, met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
f. de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
3
1 oktober 2017
g. indien van toepassing: de kosten van aflevering.
Artikel 6. Herroepingsrecht voor Wederpartij
1. Bij een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op de aankoop van een product, heeft de Wederpartij een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn (‘bedenktijd’) gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het product door of namens de Wederpartij.
2. Tijdens de bedenktijd zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de Wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
3. De Wederpartij is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2 van dit artikel.
4. Indien de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ACR Caravan- en Camperservice B.V.
5. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 bedoelde melding, zendt de Wederpartij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking, retour aan ACR Caravan- en Camperservice B.V., conform de door ACR Caravan- en Camperservice B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht ligt bij de Wederpartij.
7. De Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten voor terugzenden van het product.
8. Indien de Wederpartij na afloop van de bedenktijd van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Artikel 7. Verplichtingen van ACR Caravan- en Camperservice B.V. bij herroeping
1. ACR Caravan- en Camperservice B.V. stuurt na ontvangst van een melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Indien de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van zaken voor zijn rekening.
3. Indien de Wederpartij een bedrag betaald heeft, zal ACR Caravan- en Camperservice B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Tenzij ACR Caravan- en Camperservice B.V. heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde producten zelf af te halen, mag ACR Caravan- en Camperservice B.V. wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of de Wederpartij sluitend heeft aangetoond dat hij de producten compleet heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
4. De eventueel betaalde verzendkosten worden uitsluitend geretourneerd in geval van herroeping van de volledige bestelling.
Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht Wederpartij
1. ACR Caravan- en Camperservice B.V. kan het herroepingsrecht van de Wederpartij uitsluiten voor zaken en diensten zoals hierna omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk in het aanbod en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst is vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht en/of aanpassing van de voorwaarden voor herroeping is slechts mogelijk voor:
a. Producten die niet geprefabriceerd zijn en volgens specificaties van de Wederpartij zijn vervaardigd;
b. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
c. Verzegelde audio-, video en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
d. Zaken die in combinatie met digitale inhoud/-diensten worden geleverd en waarvoor de Wederpartij een toegangscode heeft ontvangen;
4
1 oktober 2017
Artikel 9. Levering en uitvoering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan ACR Caravan- en Camperservice B.V. heeft kenbaar gemaakt.
2. ACR Caravan- en Camperservice B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan bericht binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. Beide partijen hebben in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Een dergelijke ontbinding geeft geen van de partijen recht op enige vorm van schadevergoeding, tenzij de andere partij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijk nakoming niet zou hebben gehad. In dat geval dient het voordeel als schade te worden vergoed.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ACR Caravan- en Camperservice B.V. tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of aan een derde namens Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kiest de Wederpartij zelf voor een vervoerder, dan gaat het risico over zodra ACR Caravan- en Camperservice B.V. de producten overdraagt aan die vervoerder.
Artikel 10. Reclame en klachten
1. De Wederpartij dient de geleverde producten onmiddellijk of zo snel mogelijk na de levering te inspecteren om na te gaan of het geleverde in overeenstemming is met de Overeenkomst. Dit houdt onder meer in inspectie of: (i) de juiste zaken (waaronder diensten en goederen) zijn geleverd; (ii) de overeengekomen hoeveelheid is geleverd;
en (iii) er sprake is van beschadiging of andere manco’s aan het geleverde.
2. Beschadigingen en/of andere gebreken aan het product moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ACR Caravan- en Camperservice B.V.
3. Bij ACR Caravan- en Camperservice B.V. overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel ingediende gemelde beschadigingen, gebreken en/of andere klachten worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, verstrekt ACR Caravan- en Camperservice B.V. binnen de termijn van 14 dagen een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.
Artikel 11. Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. Bij niet of niet tijdige betaling binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van 14 dagen, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling door ACR Caravan- en Camperservice B.V. vereist is. Vanaf dat moment tot de dag waarop volledige betaling plaatsvindt is de Wederpartij wettelijke handelsrente verschuldigd over de openstaande factuurbedragen, tenzij op grond van de wet slechts aanspraak gemaakt kan worden op de wettelijke rente.
3. ACR Caravan- en Camperservice B.V. is gerechtigd wanneer de Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur, de uitvoering van eventuele andere door Wederpartij gedane bestellingen op te schorten.
4. Indien ACR Caravan- en Camperservice B.V. wordt genoodzaakt haar vordering op de Wederpartij ter invordering - al dan niet gerechtelijk - uit handen te geven, is de Wederpartij tevens gehouden de buitengerechtelijke incassokosten aan ACR Caravan- en Camperservice B.V. te vergoeden conform het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 12. Inschakelen derden
ACR Caravan- en Camperservice B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van een Overeenkomst derden te betrekken. ACR Caravan- en Camperservice B.V. blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en de kwaliteit van de werkzaamheden van de ingeschakelde derden.
5
1 oktober 2017
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
Zaken die ACR Caravan- en Camperservice B.V. heeft geleverd aan de Wederpartij blijven eigendom van ACR Caravan- en Camperservice B.V. totdat de overeengekomen prijs (inclusief BTW) en met inbegrip van de kosten van verzekering, verpakking, verzending en vervoer door de Wederpartij alsmede (indien van toepassing) verschuldigde rente en (buitengerechtelijke) kosten, is voldaan. Tot aan het moment van volledige betaling van de overeengekomen prijs inclusief alle toepasselijke bijkomende kosten zoals bedoeld in de voorgaande volzin, is de Wederpartij gehouden daarvoor als een goed huisvader zorg te dragen en deze niet geheel of ten dele op enigerlei wijze te vervreemden of op andere wijze in de macht of het bezit van derden te geven.
Artikel 14. Intellectuele eigendom ACR Caravan- en Camperservice B.V. heeft en behoudt te allen tijde haar auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom.
Artikel 15. Toepasselijk recht Op de door ACR Caravan- en Camperservice B.V. met toepassing van deze Algemene Voorwaarden te sluiten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Behoudens gevallen waarin bij of krachtens de Nederlandse wet een andere instantie ter geschillenbeslechting bevoegd is of zal worden, worden geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met Overeenkomsten voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 16.
Deze Algemene Voorwaarden staan op de website van ACR Caravan- en Camperservice B.V. en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
6
1 oktober 2017
Bijlage I
Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
Aan:
ACR Caravan- en Camperservice B.V.
Gramserweg 109
3711 AV AUSTERLITZ
Faxnummer: 03433578950
E-mailadres: info@acrcaravanservice.nl
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.